Emma Peura

Visual Artist


2018

Mitä jäi jäljelle  

frottaasi kozolle  
20 x 400 cm


2018

What Was Left

frottage on kozo
20 x 400 cm


FIN

yksityisnäyttely
Antaa matkan piirtää
1.–17.11.2019
Project Room, Lönnrotinkatu 35, 00180 Helsinki

Lapissa, Luirojoen yläjuoksulla Sodankylässä, maiseman peittää valtava vesialue. Ennen sen paikalla oli soita ja metsää, kyliä ja koteja. Kun Lokan tekojärvi, allas, kuten paikalliset sitä kutsuvat, rakennettiin vuonna 1967 säätelemään Kemijoen voimalaitosten vesimäärää, saivat ihmiset ja luonto väistyä sen alta. Talot myytiin tai pakkolunastettiin. Puut, pellot, porolaitumet ja muistot jäivät veden alle.

Näyttelyni teokset ovat syntyneet tutkimusmatkoistani Lokkaan. Tutkin taiteen keinoin altaan historiaa ja sen yhteiskunnallisia ja inhimillisiä vaikutuksia. Käsittelen luontosuhdettani, Suomen lähihistoriaa, alkuperäiskansaamme saamelaisia sekä pohdin sitä, mikä on elintasomme todellinen hinta. Uutisia seuratessa näen, miten historia toistaa itseään. Teoksillani haluan omalta osaltani nostaa esiin näitä asioita.

Prosessi, vuoropuhelu minun ja teoksen välillä, on minulle tärkeä. Taide on minulle väline, jolla pyrin ymmärtämään itseäni sekä maailmaa, jossa elän.

Emma Peura (s.1988) viimeistelee kuvataiteen maisterin opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa taidegrafiikan opetusalueella. Näyttely on toinen osa hänen kuvataiteen maisterin opinnäytettä. Ensimmäinen nähtiin Kuvan Keväässä 2019.
EN

solo exhibition
Let The Journey Draw Its Course
1.–17.11.2019
Project Room, Lönnrotinkatu 35, 00180 Helsinki, Finland

In Lapland, at the upstream of the Luiro River in Sodankylä, the scenery is dominated by a massive body of water. In its place, there used to be forest and bogs, villages and homes. When the Lokka Reservoir, or the “pool”, as the locals call it, was built in 1967 to regulate the volume of water in the Kemijoki power plants, both people and nature had to make room for it. The houses were sold or expropriated. The trees, fields, reindeer pastures and memories became submerged in water.

The exhibition will show works that have been inspired by my expeditions to Lokka. I investigate the history of the reservoir and its societal and human consequences by means of art. I examine my own relationship to nature, recent history of Finland, our native population, the Sámi people, and contemplate the true cost of our standard of living. When I watch the news, I see history repeat itself. For my part, I wish to draw attention to these things through my work.

The process, the interaction between the work and myself, is important to me. I regard art as a medium which I use to make sense of both myself and the world in which I live.

Emma Peura is completing her master’s degree in printmaking at the University of Arts’ Academy of Fine Arts. This exhibition is the second part of her MfA thesis work. The first part was shown at Kuvan Kevät 2019