Emma Peura

Visual Artist

Metsäsyövytyksiä ja muita merkintöjä, yksityisnäyttely, Kosminen, Helsinki, 29.7.–22.8.2021


Forest Etchings and Other Markings, solo showFIN

Yksityisnäyttely
Kosminen, Pursimiehenkatu 13, 00150 Helsinki, Finland
HBL kritiikki 17.8.2021 (in Swedish) →
HS Toimittaja suosittelee 20.8.2021 (in Finnish) →
Kosminen.info →

Metsäsyövytyksiä ja muita merkintöjä


Lapissa, Luirojoen yläjuoksulla Sodankylässä, maiseman peittää valtava vesialue. Ennen sen paikalla oli soita ja metsää, kyliä ja koteja. Kun Lokan tekojärvi, allas, kuten paikalliset sitä kutsuvat, rakennettiin vuonna 1967 säätelemään Kemijoen voimalaitosten vesimäärää, saivat ihmiset ja luonto väistyä sen alta. Talot myytiin tai pakkolunastettiin. Puut, pellot, porolaitumet ja muistot jäivät veden alle. Allasevakkoja on kuutisensataa. Lokan allas on Suomen sekä Euroopan unionin suurin tekojärvi. Kuten monet muutkin allasevakot, myös sukulaiseni kokoontuvat Lokkaan muistelemaan menetettyä elämää Sompiossa. He tapaavat paikassa, jota ei enää ole. Minäkin olen käynyt siellä. Kaipaan sinne, vaikka siellä ei ole minulle enää mitään - paitsi raunioita. Hiekkaa. Kaislaa. Vettä.

Näyttelyn teokset ovat osa pitkäjänteistä projektia, jonka parissa olen työskennellyt vuodesta 2017. Projektissa tutkin Lokan tekojärven historiaa sekä omaa henkilöhistoriaani taiteen keinoin. Teen matkan Lokkaan kerran vuodessa ja jokainen matka täydentää teoskokonaisuutta. Kerään materiaalia tekojärven ympäristöstä paikasta, missä sukulaiseni kerran asuivat. Teokset rakentuvat näiden materiaalien, kuljettujen matkojen, minulle kerrottujen tarinoiden ja muistojen pohjalta.

Yksi näyttelyn tekniikoista on kehittämäni metsäsyövytys. Perinteisissä metalligrafiikan syövytysmenetelmissä kuparilevyn pintaan syövytetään jälkiä upottamalla levy rautakloridiin useaksi minuutiksi. Tämän jälkeen jälkiin hierretään painoväriä ja ne vedostetaan prässin avulla paperille. Metsäsyövytyksessä hapan maaperä syövyttää kuparilaattoja: olen siis korvannut rautakloridin metsällä. Tästä juontuu myös tekniikan nimi. Olen syksyllä 2018 piilottanut neljä kuparilaattaa Lokan maastoon paikkoihin, joilla on minulle suuri merkitys. Kerran vuodessa etsin yhden laatoista ja vedostan siihen syöpyneet jäljet paperille syväpainotekniikalla. Myös kuparilaatat ovat teoksia itsessään ja mukana näyttelyssä.

Lokan allas on haava Lapin ympäristössä, joka ei arpeudu koskaan. Se vuotaa traumaansa sukupolvelta toiselle. Uutisia seuratessa näen, miten historia toistaa itseään. Miten kaivosteollisuus tuhoaa Saamenmaata. Tuho ulottuu myös Suomen eteläisiin osiin kuten Saimaalle. Näin tapahtuu, koska me annamme sen tapahtua. Se on tällä hetkellä laillista toimintaa. Kaivostoiminnalle RAJAT -kansalaisaloite on lakialoite malminetsinnältä ja kaivostoiminnalta kokonaan kiellettyjen alueiden perustamiseksi. Sen tavoitteena on muuttaa Suomen lainsäädäntöä niin, ettei kaivostoiminta pääse tuhoamaan ainutlaatuisia vesistöjä tai muita arvokkaita luonto- ja kulttuurialueita. Muutos tehdään määrittelemällä alueet, joilla kaivostoiminta ja malminetsintä on kokonaan kiellettyä. Kannata aloitetta osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8561.

Näyttelyä on tukenut Taiteen Edistämiskeskus
EN

Solo exhibition
Kosminen, Pursimiehenkatu 13, 00150 Helsinki, Finland
HBL critique 17.8.2021 (in Swedish) →
HS Reporter’s recommendation 20.8.2021 (in Finnish) →
Kosminen.info →

Forest Etchings and Other Markings


In Lapland, on the upper reaches of the Luirojoki River in Sodankylä, the landscape is covered by a large body of water. Previously there were bogs and woods, villages and homes. When the Lokka reservoir - the pool, as the locals call it - was built in 1967 to regulate the amount of water in the Kemijoki power plants, people and nature had to give way. The houses were sold or expropriated. Trees, fields, reindeer pastures and memories remained under water. There are six hundred pool evacuees. The Lokka basin is the largest artificial lake in Finland and the European Union. Like many other pool evacuees, my relatives gather in Lokka to reminisce about their lost life in Sompio. They meet in a place that no longer exists. I've been there too. I miss it, even though there’s nothing left for me anymore - except the ruins. Sand. Reeds. Water.

The works in the exhibition are part of a long-term project that I have been working on since 2017. In the project, I study the history of the Lokka Reservoir and my own personal history through artistic mediums. I make a trip to Lokka once a year and each trip replenishes the body of work. I collect material from around the artificial lake from the place where my relatives once lived. The works are built based on these materials, the journeys traveled, the stories and memories I was told

One of the techniques I have used in the exhibition is the forest etching I developed. In traditional etching methods, traces are etched onto the surface of a copper plate by immersing the plate in ferric chloride for several minutes. The imprints are then rubbed with ink and printed on paper with a press. In forest etching, acidic soils corrode the copper plates: I have replaced iron chloride with forest. Hence the name of the technique. In the fall of 2018, I hid four copper plates in the terrain of Lokka in places of great importance to me. Once a year, I look for one of the plates and print the etched traces on paper with the intaglio printing method. Copper plates are also artworks in themselves and included in the exhibition.

The Lokka pool is a wound in the nature of Lapland that will never heal. It leaks its trauma from one generation to the next. As I follow the news, I see how history repeats itself. How the mining industry is destroying the Sámi land. The devastation also extends to the southern parts of Finland, such as Lake Saimaa. This is because we let it happen. It is currently legal. Kaivostoiminnalle RAJAT (Borders for mining) is a legislative initiative to establish areas completely banned from mineral exploration and mining. Its aim is to change Finnish legislation so that mining cannot destroy unique bodies of water or other valuable natural and cultural areas. The change will be made by defining areas where mining and mineral exploration are completely prohibited. Support the initiative at https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8561.

The exhibition is supported by Arts Promotion Centre Finland

2021
sarjasta Piettämäjoen rannalla / siinä myllyn paikalla / kasvaa tänään heinää

käsintehty paperi ja muste Piettämäjoen rannalta kerätyistä heinistä
kahdeksan maalauksen sarja
koko à 19 x 25,5 cm

2021
from series Hay grows today / on the banks of the Piettämäjoki River / where the mill once was

paper and ink made of hay collected on the banks or the Piettämäjoki River
series of eight paintings
size à 19 x 25,5 cm